PRIVACY VERKLARING STICHTING DUTCHFLEET

Please scroll down for the English version

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Stichting DutchFleet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van de Stichting DutchFleet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (het
zogenaamde "Monsterboekje") op de website aan Stichting DutchFleet verstrekt.

De Stichting DutchFleet, hierna verder aangeduid met SDF, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Alleen indien dit door u herkenbaar is gemaakt ook uw voor- en achternaam

De SDF verzamelt geen bijzondere gegevens, zoals informatie over religie, ras of politieke of seksuele
voorkeur.

2. Waarom de SDF gegevens nodig heeft

Op de website van de SDF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De SDF gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt. Verder verwerkt de SDF persoonsgegevens om per email contact met u op te
kunnen nemen als daar aanleiding toe bestaat of indien u daartoe verzoekt.


3. Hoe lang de SDF persoonsgegevens bewaart

De SDF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Indien u op het internetforum van de SDF geen berichten heeft geplaatst
en ook niet meer bezoekt worden uw gegevens niet langer dan anderhalf jaar bewaard. Heeft u wel een of
meerdere berichten op het internetforum van de SDF geplaatst, dan blijven uw persoonsgegevens bewaard
tot het moment dat u zelf via het bij de SDF bekende emailadres een verzoek indient tot verwijdering van
uw persoonsgegevens.


4. Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer,
tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie
over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.
Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan
bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw handmatig wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan
de website.
 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van ons forum goed te laten werken.
 • Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken
  geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op
  zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website
  onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken
  die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd
  anoniem gebruikt.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies vanaf externe domeinnamen door andere partijen
(ook wel aangeduid met third party cookies). U kunt cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat
verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om
cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren.


5. Delen met anderen

De SDF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.


6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen via de knop
"Monsterboekje". Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het
emailadres admin@dutchfleet.nl. De SDF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.


7. Beveiligen

De SDF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van de SDF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoons-
gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de SDF op via admin@dutchfleet.nl.


8. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Alle gegevens worden opgeslagen op een server van onze internet host Web-OK in Amsterdam, die voldoet
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals vastgelegd in de Europese regels ten aanzien
van de privacy wetgeving. Zie hiertoe ook https://www.web-oke.nl/privacy .


Stichting Dutchfleet,
Rotterdam,
admin@dutchfleet.nl

----------------------------------------

PRIVACY STATEMENT of the DUTCHFLEET FOUNDATION

1. Personal data processed

The DutchFleet Foundation processes the personal data that you provided, by filling out the registration
form (the tab "My Profile") on DutchFleet foundation’s website.

The DutchFleet Foundation, hereinafter referred to as SDF, collects the following personal data:
 • Your email address
 • Your IP address
 • Only if you made this identifiable also your first and last name

The SDF will not collect any special data, such as information on religion, race or political or sexual
preference.


2. Why the SDF needs data

On SDF’s website general visiting data is tracked, including the IP address of your computer and the time
of extraction and data that your browser sends. This information is used for analysis of visiting and clicking
behavior on the website. SDF uses this information to increase the performance of the website. This data is
anonymized as much as possible and will not be provided to third parties. Furthermore personal information
is processed by SDF to contact you by email if necessary or in case you make such a request.


3. How long personal data are stored by SDF

SDF stores your personal data no longer than strictly necessary to meet the goals, for which your data is
collected. In case you have posted no messages and you also no longer visit SDF’s internet forum anymore,
your data will not be kept longer than a year and a half. In case you have posted one or more messages on
the internet forum of the SDF, your personal data will be stored until you make a request by the known
email address of your account to remove your personal data.


4. Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies are small text files that a website copies on your computer, tablet or
mobile phone at the time you visit the website. In these cookies information is stored about your visit
to the website. By copying of cookies, personal data is processed. Through the use of cookies, a website
recognizes you during a next visit to the website. This can be useful, for example, in case you do not want
to login by hand again each time you visit the website.
 • Functional cookies are necessary for a proper functioning of our website.
 • Analytical cookies allow us to measure the website visit. These statistics gives us
  understanding of how often our site is used, to what information visitors are looking for
  and which pages are visited the most. As a result, we know what website features are
  popular and what items we could improve on our website. The statistics we collect
  cannot be traced to people. This data is thus always used anonymously.

Our website doesn't use tracking cookies from external domains by other parties (also known as third party
cookies). You can always turn off cookies or delete them from your device. How you can do that varies by
type of internet browser and device. If you choose to remove cookies, the website possibly functions no
longer optimally.


5. Sharing with others

The SDF provides your personal information to third parties only if this is necessary in order to comply
to a legal obligation.


6. Verifying, modifying or deleting personal data

You have the right to look into your personal information, to correct or to remove it by the button
"My Profile". In addition, you can send a request for access, correction or removal to the email address
admin@dutchfleet.nl. The SDF will as fast as possible, but within four weeks, respond to
your request.


7. Secure

The SDF takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to avoid abuse,
unwanted loss, unauthorized access, disclosure and unauthorized modification. The website of the SDF
uses a reliable SSL certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.
If you have the impression that your data is not properly secured or there is evidence of abuse, or
if you would like more information about the security of the collected personal data, please contact
the SDF by emailing admin@dutchfleet.nl.


8. Where are your personal data stored?

All data is stored on a server of our internet host Web-OK in Amsterdam, which complies to the
General Regulation of Data protection as laid down in the European rules with regard to the privacy
legislation. See also https://www.web-oke.nl/privacy.


Dutchfleet Foundation,
Rotterdam,
admin@dutchfleet.nl